سه شنبه، 24 فروردین ماه 1400

تفاوتهای تحریر دفتر شرکتها و مشاغل

🔻چه تفاوتی بین تحریر دفاتر روزنامه و کل شرکتها و تحریر دفاتر درآمد و هزینه مشاغل بند ب  موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم است؟

 

🔻 در شرکتها : هدف از حسابداری رسیدن به صورت سود و زیان و پس از آن با کنارهم قرار دادن اقلام دارایی و بدهی و سرمایه (که خود سود و زیان سال جاری را نیز شامل می شود) به ترازنامه دست پیدا خواهیم کرد حال بگذریم از صورت جریان وجوه نقد و دیگر مواردی که باید سیستم حسابداری یک شرکت در پایان هر دوره مالی به هیئت مدیره ارائه دهد.

 

🔻درمشاغل : بند ب ماده 95 ق.م.م به دفتری تحت عنوان "دفتر درآمد و هزینه"  قید شده که شامل 6 ستون به نامهای:

 

1️⃣ خرید

2️⃣ هزینه

3️⃣ درآمد/فروش

4️⃣ دارایی های استهلاک پذیر

5️⃣ مالیان بر ارزش افزوده خرید/هزینه/دارایی

6️⃣ مالیات بر ارزش افزوده متعلق به درآمد/فروش

جمع جبری موارد اول تا سوم نشان دهنده (صورت سود و زیان)

 مورد چهارم دارایی های جاری و غیر جاری استهلاک پذیر

 جمع جبری موارد پنجم و ششم نشان دهنده حساب بدهی تعهدی مؤدی در خصوص مالیات ارزش افزوده به دولت می باشد.

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط