سه شنبه، 24 فروردین ماه 1400

جابجایی وجوه از بانک

در نرم افزار خزانه داری بیتا، برای ثبت عملیات جابجایی وجه نقد از بانک به سایر مراکز مالی می بایست از فرآیند "برداشت از بانک" استفاده کرد.

این فرم از مسیر : زیر سیستم خزانه داری/منوی اسناد پرداخت/فرم برداشت از بانک باز می شود.

در این فرم با زدن دکمه جدید، فرم برداشت از بانک جدید باز می شود که اطلاعات اصلی آن باید به شکل زیر تکمیل گردد :

- از بانک : "بانک مبدا"

- نوع برداشت از بانک : جابجایی 

- عنوان فرآیند : برداشت جابجایی

در صورتی که طی یک فرآیند برداشت، عملیات جابجایی فقط به یک مرکز مالی انجام پذیرد، 

- پرداخت به : "مرکز مالی مقصد" (بانک، صندوق و یا تنخواه)

و در صورتی که طی یک فرآیند برداشت، عملیات جابجایی به چندین مرکز مالی صورت پذیرد،

- پرداخت به : انتخاب نمی شود و به ازاء جابجایی به هر مرکز مالی، در باکس برداشت جدید ثبت می گردد.

 

تیم پشتیبانی سایت

تیم پشتیبانی سایت

  • بخش های مرتبط