سه شنبه، 24 فروردین ماه 1400

مقایسه قدرت پیش بینی مدل های ورشکستگی و وجوه نقد عملیاتی در شرکت های پذیرفته در بورس تهران

 ورشکستکی

  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی قدرت پیش بینی مدل های ورشکستگی شیراتا و زیمسکی با وجوه نقد عملیاتی در شرکت های بورس اوراق بهادار می باشد. از آنجایی که کسری وجوه نقد یکی از بحرانی ترین مراحل ورشکستگی است انتظار بر این است که این متغیر دارای قدرت پیش بینی کنندگی بالایی برای پدیده ورشکستگی شرکت باشد. از نظر هدف، این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر روش و ماهیت نیز، از نوع تحقیقات همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه شرکتها برای سال های 1383 تا 1393 می باشد که با توجه به محدودیت ها 124 شرکت در صنایع مختلف انتخاب گردید و دو گروه شرکتهای ورشکسته و غیرورشکسته در صنایع و شرایط یکسان برسی شد. که با توجه به ماده 141 قانون تجارت (فزونی زیان انباشته بیش از دو برابر سرمایه) 62 شرکت ورشکسته و62 شرکت غیرورشکسته شناخته شدند وطی سه دوره مالی مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج حاکی از قدرت بالای پیش بینی مدل شیراتا نسبت به مدل زیمسکی و وجوه نقد عملیاتی می باشد. همچنین مدل زیمسکی نسبت به مدل وجوه نقد عملیاتی قدرت بالاتری در پیش بینی ورشکستگی دارد. سایر یافته ها نشا ن می دهد هر چه به گذشته می رویم دقت کلی پیش بینی مدلهای ورشکستگی شیراتا و زیمسکی کاهش می یابد ولی دقت مدل وجوه نقد عملیاتی طی سه سال تغییر فاحشی نداشته است.

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط