سه شنبه، 24 فروردین ماه 1400

هزینه تولید نرم افزار

 

1⃣ هزینه های تولید یا ساخت اولیه نرم افزار است که مستقیما به حساب دارایی درجریان و سپس دارایی نامشهود انتقال داده میشود.

 

2⃣ هزینه های اپدیت یا بروزرسانی نرم افزار است که این هزینه ها باتوجه به متناوب و هرساله بودن نباید به بهای تمام شده دارایی اضافه شوند و میباست به عنوان هزینه دوره یا بهای تمام شده فروش شناسایی شوند. مثل تعمیرات اساسی بعضی از ماشین الات خاص که هرساله بطور متناوب نیاز دارند.

 

یک سری هزینه هایی برای نرم افزار انجام میشود که برای ایجاد  قابلیت های دیگه است مثلا اضافه کردن سیستم انبار و... که این نوع هزینه ها به بهای تمام شده دارایی اضافه میشود.

 

👈 موضوع استهلاک:

 

1- اغلب نرم افزارها در صورت تشخیص براساس تعداد فروش نسخ مستهلک میشوند.

 

2- اگر تعداد فروش ان را نشود براورد کرد براساس عمر مفید براوردی مستهلک میشود.

 

3- اگر عمر مفید ان هم قابل براورد نباشد اضافه یا کاهش ارزش ان باید در هرسال براساس نطر کارشناسی شناسایی شود تا به مرور زمان این نرم افزار قبلیت استفاده خود را از دست میدهد به همان موازات هزینه کاهش ارزش به طرفیت ذخیره شناسایی شود تا جایی که نرم افزار هیچ قابلیتی نداشته باشد و ارزش ان به یک ریال در صورتهای مالی گزارش شود.

 

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط