سه شنبه، 24 فروردین ماه 1400

کدینگ در نرم افزارهای حسابداری

 

👈گروه حساب:

به گروه حساب معمولا یک کد یک رقمی اختصاص داده می شود. معمولا گرو های حساب همه جا یکسان هستند و تفاوتهای جزئی در تعریف دارند و از داراییها شروع می شوند و به حسابهای انتظامی ختم می شوند. اگر ترتیب نقد شوندگی را در نظر بگیریم چنین ترتیبی خواهیم داشت:

دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام، درآمدها، هزینه ها و حسابهای انتظامی. این گروه ها ممکن است بر اساس نیاز مشتری به داراییهای جاری، داراییهای ثابت، بدهی ها، بدهی های بلند مدت و .. تقسیم شوند.

 

👈حساب کل:

حساب کل یکی از مهمترین قسمتهای کدینگ حسابداری است. با توجه به اینکه این سرفصل از حساب، باید در دفاتر قانونی (دفتر کل) ثبت شود، تعریف آن بسیار مهم است. تعریف کدینگ حساب کل باید به نحوی باشد که پاسگوی اداره دارایی باشد. تراز کل، دفتر کل و سایر گزارشاتی که در سطح کل از نرم افزار حسابداری استخراج می شود باید گویای وضعیت مالی یک مجموعه باشد. این گزارشات شامل درآمدهای مشمول مالیات، درآمدهای معاف از مالیات، هزینه های عملیاتی، هزینه های غیر عملیاتی، داراییهای نقد و ... هستند. برای کدینگ کل معمولا دو یا سه رقم با احتساب کد گروه کافی است.

 

👈حساب معین:

حساب معین برای مشخص کردن جزئیات حساب کل استفاده می شود، به طور مثال موجودی نقد و بانک شامل جزئیات بانکها، صندوق و تنخواه گردانها است. اهمیت این حساب کمتر از حساب کل نیست، این حساب در کنترل گردش حساب و تفکیک ریز موجودی حسابها و هزینه ها و درآمدها نقش اساسی دارد و به تصمیم گیری های مدیریتی و پیگیری های مالی کمک خواهد کرد. برای حساب معین معمولا بین 4 تا 6 رقم کد با احتساب کد حساب کل در نرم افزار حسابداری در نظر گرفته می شود.

 

👈حساب تفضیلی:

حساب تفضیلی جزئی ترین سطح از حسابها است. در هر بنگاه اقتصادی حساب تفصیلی کاملا بر اساس فعالیتهایش مشخص می شود، نام مشتریان، حسابهای بانکی و سایر سرفصل های شخصی هر مجموعه در این سطح قرار میگیرد. همچنین روش برخورد با سطح تفصیل  حسابها و تعداد سطوح تفصیل مورد استفاده در هر بنگاه اقتصادی متفاوت است.

امروزه بسیاری از نرم افزارهای مالی اجازه استفاده از تفصیلی شناور را فراهم کرده اند، این نوع حساب تفصیل، مستقل از معین تعریف می شود و برای هر حساب در کل نرم افزار حسابداری یک کد حساب اختصاص داده می شود. هنگام ثبت سند مشخص می شود که این حساب مربوط به کدام معین است. این روش کد گذاری گزارشهای بسیار قوی و جامعی را در اختیار حسابدار قرار می دهد.

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط